Bez kategorii

WHY THE BODY…?

„Body, body, body, let my body come back to me…” a song from an old Inuit /Eskimo tale ►☀︎ ✺ ➤⚪️☼♒︎♋︎❆

A Human can build his/her own identity based on a healthy approach to the body.Today, a healthy approach to the body comes from working on yourself. Few of us have been fortunate to learn from their mothers and fathers a positive approach to the body and sexuality. Most enter into adult life surrounded by negative cultural codes. They are often very extreme – saturated with restriction or (and) permissivism. I do not agree with the moralists’ view that the modern culture of Western civilization is only “unbridled”. One should rather ask: What is the effect of excessive censorship of the body and feelings?

Culture of our era of commercialism is focused on the image. Making an impression on others is an important way measure in achieving success. Feelings need to be controlled. It is very sad when the identity of a human is based on the image only. True identity is born in the depths of the human body and heart. It is a work of joyful and painful life experiences. It is the fruit of the original way of thinking.

Therefore, the body can not be appropriated by culture. The body can not be restricted and censored.

The body can not be replaced by any intellectual or mental game. In so doing, a human is cut off from his natural roots, cut off the nature. And as a consequence, is deprived of spirituality.

I dedicate my website to all those who are enjoying of life. And also to all those, who are longing for the spiritual roots of the body. Wishing them a happy return to the body – like returning to your own home.

  –  Justyna Jan-Krukowska, creatress of JUSTBODYLAB 

„Ciało, ciało, ciało, niech powróci do mnie ciało…” pieśń ze starego, inuickiego/eskimoskiego podania►☀︎ ✺ ➤⚪️☼♒︎♋︎❆

Człowiek może budować swoją tożsamość na bazie zdrowego stosunku do ciała. Dziś zdrowe podejście do ciała bierze się z pracy nad sobą. Nieliczni z nas mieli szczęście nauczyć się od swoich matek i ojców pozytywnego podejścia do ciała i seksualności. Większość wkracza w dorosłe życie osaczona negatywnymi kodami kulturowymi. Są one często bardzo skrajne – nasycone restrykcją lub (i) permisywizmem.Nie zgadzam się z poglądem moralistów, jakoby kultura zachodniej cywilizacji była jedynie “rozpasana”. Należałoby raczej zapytać: Czym skutkuje nadmierna cenzura ciała i uczuć ? 

Kultura naszego czasu – epoki komercji skupia się na wizerunku. Wywieranie wrażenia na innych jest ważnym środkiem w dążeniu do osiągnięcia sukcesu. Uczucia trzeba kontrolować. To bardzo smutne, gdy tożsamość człowieka opiera się jedynie  na wizerunku. Prawdziwa, niezakłamana rodzi się w samotności, w głębi ciała i serca. Jest dziełem radosnych i bolesnych doświadczeń życiowych. Jest owocem oryginalnego sposobu myślenia.

Kultura nie może ciała zawłaszczyć. Ciała nie wolno ograniczać i cenzurować. Ciała nie można zastąpić żadną intelektualną/mentalną grą. Czyniąc to, odcina się człowieka od jego naturalnych korzeni. A w konsekwencji odziera z duchowości.

Dedykuję mój website wszystkim tym, którzy cieszą się życiem. A także tym, którzy tęsknią za duchowymi korzeniami ciała. Życzę im szczęśliwego powrotu do ciała, jak do własnego domu. 

 –  Justyna Jan-Krukowska, twórczyni JUSTBODYLAB

Leave a Reply