JUSTBODYLAB

                                  lab of body and nature

JUSTBODYLAB was created in 2003 in Wroclaw, Poland✴︎. It is a lab for study about the body and its ties with the natural and urban environment. This knowledge is based on practical experience. JUSTBODYLAB’s students are discovering and refining their craft skills by taking part in the workshops and as spectators / witnesses of performance of the artists coming from various cultures of Asia and Europe.
JUSTBODYLAB’s activities draws inspiration from the ancient and forgotten sources of performance art. According to this idea The Woman Performer and The Man Performer are not a phenomenon of the culture and counterculture of the 60’s and 70’s of the XX century. They have ancestors and their unique roots. For many centuries they were born and were acting among various cultures of the world, bravely crossing their borders. There is something important what unites an ancient’ performers with a modern’ performers.This is an authenticity in acting and the ability to make a real contact with the audience. Jerzy Grotowski wrote about Performer that: He is a man of action. And not a man who plays another. This thought is gaining power today, in era of mass culture focused on the image, not on the interiority of a human being. It also serves students of performance art as a signpost, on the curves of the virtual reality, which is shaping profoundly a human sensitivity and aesthetics. The study of performer’s craft is not only learning about techniques. It is something about working for consciousness. Students of performance art should be ready to strengthen his body and spirit and cross the border personal and culture limitations.

✴︎formerly known as “CHEERFUL BODY Association”

 

CHEERFUL BODY WORKSHOP with AMU DRAMA CLUB ✺ INDIA 2018, ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

 

Every body is unique and irreplaceable. I don’t mean the originality of the body picture/image, but the phenomenon of its life, that which makes it alive: a whole wealth of feelings that finds expression in movement, gesture, facial expressions and voice. Awareness-the discovery of this mystery -is possible only through practice, not theoretical speculation.

– Justyna Jan-Krukowska “The Body of The Performer”,  MEDIA><NACJE, materials from Inter- University Media Workshops 2005-2016, Academy of Fine Arts Gdansk, Fundacja Wyspa Progres, 2019

CHEERFUL BODY WORKSHOP with KALANDIKA KATHAK DANCE GROUP❊Bhopal INDIA 2014

 

 

                laboratorium ciała i natury

JUSTBODYLAB powstał w 2003 r. we Wrocławiu✴︎. Jest pracownią na rzecz poznania ciała i jego związków ze środowiskiem naturalnym i zurbanizowanym. Poznanie to odbywa się na drodze praktycznych doświadczeń. Adeptki i adepci JUSTBODYLAB odkrywają i doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w zajęciach warsztatowych oraz jako widzowie /świadkowie pokazów performance artystek i artystów wywodzących się z różnorodnych kręgów kulturowych Azji i Europy.
JUSTBODYLAB czerpie inspirację z dawnych i zapomnianych źródeł sztuki performance. Zgodnie z tą ideą, Performerka i Performer nie są fenomenem kultury i kontrkultury lat 60. i 70. XX wieku. Mają swoich przodków i własne, niepowtarzalne korzenie. Przez długie wieki rodzili się i tworzyli pośród rozmaitych kultur świata, odważnie przekraczając ich granice. Coś bardzo istotnego łączy performerów dawnych ze współczesnymi. To autentyzm w działaniu i zdolność nawiązywania żywego kontaktu z publicznością. Jerzy Grotowski pisał o Performerze, że:  Jest człowiekiem czynu. A nie człowiekiem, który gra innego. Myśl ta nabiera mocy właśnie dziś, w erze kultury masowej koncentrującej się na wizerunku, a nie na wnętrzu człowieka. Służy adeptkom i adeptom sztuki performance jako drogowskaz na krzywiznach rzeczywistości wirtualnej, która przemożnie kształtuje ludzką wrażliwość i estetykę. Nauka warsztatu Performerki i Performera nie polega tylko na opanowywaniu techniki. Jest to bardziej praca nad świadomością. Powinni oni wzmacniać siłę ciała i ducha oraz być gotowi na przekraczanie własnych i kulturowych ograniczeń.

✴︎ dawniej znany jako Stowarzyszenie “POGODA CIAŁA”

PERFORMER WORKSHOP- MEDIA><NACJE 2012, Katedra Intermediów Wydziału Rzeźby ASP w Gdańsku, Instytut Sztuki Wyspa, Modelarnia

MEMORY OF THE BODY – MEMORY OF ANCESTORS, workshop with Sociology Club of Kashubian High School in Wejherowo, Poland 2017-2018

 

POGODA CIAŁA /CHEERFULL BODY WORKSHOP at ACADEMY of FINE ARTS Gdańsk, Poland 2016
Pogoda Ciała / Cheerful Body Workshop at Academy of Fine Arts Gdańsk, Poland 2016