JUSTBODYLAB

English version below
JUSTBODYLAB powstał w 2013 r. we Wrocławiu. Jest pracownią na rzecz poznania ciała i jego związków ze środowiskiem naturalnym i zurbanizowanym. Poznanie to obywa się na drodze praktycznych doświadczeń. Adepci JUSTBODYLAB odkrywają i doskonalą swoje umiejętności warsztatowe uczestnicząc w cyklicznych zajęciach oraz jako widzowie /świadkowie pokazów performance artystek i artystów wywodzących się z różnorodnych kręgów kulturowych Azji i Europy.
JUSTBODYLAB czerpie inspirację z dawnych i zapomnianych źródeł performance. Zgodnie z tą ideą, performer nie jest fenomenem kultury i kontrkultury lat 60. i 70. XX wieku.Ma swoich przodków i własne, niepowtarzalne korzenie. Przez wieki rodził się i działał na niwie różnorodnych kultur świata i odważnie przekraczał ich granice. Jest coś bardzo istotnego co łączy performera dawnego ze współczesnym – autentyzm w działaniu i zdolność nawiązywania żywego kontaktu z publicznością. Marina Abramowiĉ wyraziła to w swoim performance The Artist Is Present. Jerzy Grotowski pisał o performerze, że Jest człowiekiem czynu. A nie człowiekiem, który gra innego. Słowa te i działania zyskują szczególnego sensu właśnie dziś, w erze kultury masowej koncentrującej się na wizerunku, a nie na wnętrzu człowieka, w przestrzeni rzeczywistości wirtualnej kształtującej ludzką wrażliwość i estetykę. Nauka warsztatu performera nie polega tylko na opanowywaniu techniki. Jest to bardziej praca nad świadomością. Performer powinien wzmacniać siłę ciała i ducha oraz być gotów na przekraczanie własnych i kulturowych ograniczeń.


JUSTBODYLAB was created in 2013 in Wroclaw – Poland. It is a lab for study about the body and its relationships to the natural and urban environment. This knowledge is based on practical experience. JUSTBODYLAB’s students are discovering and refining their craft skills by taking part in cyclical workshops and as spectators / witnesses of performance of the artists coming from various cultures of Asia and Europe.
JUSTBODYLAB’s activities draws inspiration from the ancient and forgotten sources of performance. According to this idea the performer is not a phenomenon of the culture and counterculture of the 60’s and 70’s of the XX century. Performer has his ancestors and the unique roots. Through the centuries, she/he was born and acted on the field of the world’s cultures and exceed the borders of them. There is something important what unites an ancient performer with a contemporary performer.This is an authenticity in acting and the ability to make a real contact with the audience. Marina Abramowiĉ expressed this idea in her performance The Artist Is Present. Jerzy Grotowski wrote about Performer that He is a man of action. And not a man who plays another. These words and actions have a special meaning today, in era of mass culture focused on the image, not on the interiority of a human being, in a space of the virtual reality which is shaping human sensitivity and aesthetics. The study of performer’s craft is not only learning about techniques. It is more about working for consciousness. A performer should be ready to strengthen his body and spirit and cross the border personal and culture limitations.