Five Elements

WATER✴︎FIRE ✴︎ EARTH ✴︎AIR ✴︎SPACE

I have been studying the essence of the body’s ties with the elements of nature for a quarter of a century. At first, as an adept, an old and forgotten domain Art as vehicle, as part of the Ryszard Nieoczym’s project Ritual and Healing.Women’s Rituals (1995-1999) and then as an independent visual artist, practicing performance art in the field of presentation and out of the presentation. In my performative practices, I focus myself on the direct experience of my body, especially in the context of its relationship with the natural environment. I described the genesis and fruits of my researches in the essay Body and Object. Key Discoveries in The Process of Work with Body and Object https://www.rawatbooks.com/cultural-studies/contemporary-indian-theatre-theatricality-and-artistic-crossovers

Justyna Jan-Krukowska research on Five Elements in Taghit ✸ SAHARA, Algeria 2018

WODA✴︎OGIEŃ✴︎ZIEMIA✴︎POWIETRZE ✴︎PRZESTRZEŃ

Od ćwierć wieku zgłębiam istotę więzi ciała z  żywiołami natury. Z początku jako adeptka starej i zapomnianej domeny zwanej sztuką jako wehikuł, w ramach projektu  autorstwa Ryszarda Nieoczyma Ritual and Healing.Women’s Rituals (1995-1999), a potem jako niezależna artystka sztuk wizualnych praktykująca performance  w dziedzinie prezentacji i poza nią. W moich  praktykach performatywnych  koncentruję się na bezpośrednim doświadczaniu ciała, zwłaszcza w kontekście jego relacji ze środowiskiem naturalnym. W eseju Ciało i obiekt. Kluczowe odkrycia w procesie pracy z ciałem i przedmiotem opowiadam o genezie i owocach moich badań. https://www.rawatbooks.com/cultural-studies/contemporary-indian-theatre-theatricality-and-artistic-crossovers