body☉ciało

The ability to feel and the feelings testify to our belonging to the natural world. Just as animals we feel pain and pleasure, like animals we are afraid of death. We are connected with the environment in which we live – just as they. If the environment disappoint us we feel discomfort and anxiety. Civilization, her cultural codes and technology gradually cuts us off from the body and its natural roots. Pushes us into the corset of standards, do’s and don’ts, ignores the real needs of the body. Besides food and sleep the body needs a space of freedom. Body needs relax – do nothing, to play and have fun, and letting imagination run wild.The body thirsts a certain amount of madness…In a head are born ideas, but the body is a living habitat of imagination. This difference we can understand by referring exclusively to the practice.

Justyna Jan-Krukowska in performance “Winter Corn”/”Ozimina”  2016,  Institute of Art WYSPA, photo: M. Krukowski

Zdolność odczuwania i uczucia świadczą o naszej przynależności do świata naturalnego. Podobnie jak zwierzęta odczuwamy ból i przyjemność i podobnie jak one lękamy się śmierci. Tak jak one jesteśmy powiązani ze środowiskiem, w którym przyszło nam żyć. Jeśli środowisko nas zawodzi odczuwamy dyskomfort i niepokój. Cywilizacja wraz ze swymi kodami kulturowymi i technologią, sukcesywnie odcina nas od ciała i jego naturalnych korzeni. Wciska w gorset norm, nakazów i zakazów, ignorując prawdziwe potrzeby ciała. Oprócz pożywienia i snu ciało potrzebuje swojej przestrzeni wolności. Potrzebuje relaksu – “nic-nie-robienia”, zabawy, puszczania wódz fantazji. Ciało łaknie pewnej dozy szaleństwa… W głowie rodzą się wyobrażenia, lecz żywym siedliskiem wyobraźni jest ciało. Tę różnicę można zrozumieć odwołując się wyłącznie do praktyki.